សូមចូលទស្សនាស្តង់របស់យើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាត Las Vegas នៅខែឧសភា

    យើងនឹងតាំងបង្ហាញនៅឯការបង្ហាញផ្នែករឹងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិឆ្នាំ 2018 អនុសញ្ញាទីក្រុង Las Vegas និងកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខបង្ហាញអ្នកនូវផលិតផលថ្មីបំផុតរបស់យើងនិងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង។ អ្នកនឹងរកឃើញស្តង់របស់យើងនៅចំនួន 739 ហើយយើងនឹងមានវត្តមានពី to10th ថ្ងៃទី 08 ខែឧសភា។


    ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-27-2018 មេសា
    WhatsApp Online Chat !