දියමන්ති, ඇඹරීම් පළඟ (Brazed)

    WhatsApp Online Chat !